Regulamin

Regulamin rezerwacji i najmu domków w Ośrodku Wypoczynkowym IDA w Mielenku

§1. Postanowienia ogólne

  • 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Po wpłacie zadatku(30% ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

§2. Rezerwacja i zadatek

  • 1. Rezerwację należy potwierdzić dokonując płatności zadatku na nr konta: mBank 37 1140 2004 0000 3002 7654 8249, o którym mowa w §1. pkt. 1 w ciągu 3 dni roboczych (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w wymienionym terminie powoduje anulację rezerwacji.
  • 2. Decydując się na rezerwację Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
  • 3. Najemca dokonując wpłaty zadatku akceptuje przedmiotowy regulamin najmu.
  • 4. W dniu rozpoczęcia pobytu właściciel pobiera w gotówce kaucję zwrotną w kwocie 400zł.
  • 5. Pozostałą część opłaty za pobyt wraz z opłatą klimatyczną Najemca wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy w Recepcji.
  • 6. Najemca zobowiązuje się w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
  • 7. Rezygnacja z całego pobytu lub skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

§3. Użytkowanie domku podczas pobytu

  • 1. Najemca powinien użytkować domek zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie może podnajmować ani użyczać innym osobom. Do korzystania z domków wczasowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane.
  • 2. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, smażenia ryb, chodzenia w butach na wysokim obcasie. Osoby palące proszone są o wychodzenie na taras, a w trosce o czystość korzystanie z popielniczek. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz rozkładania basenów.
  • 3. Wszystkich gości prosimy o nie rozpalanie grilla na tarasach domków, właściwym miejscem na rozpalanie grilla jest teren przed tarasem.
  • 4. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych zasad współżycia społecznego, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
  • 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00. Cisza nocna nie obowiązuje w Sylwestra. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka, właściciel lub osoba uprawniona ma prawo zażądać opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty.
  • 6. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. W domkach obowiązuje zakaz używania urządzeń i rzeczy, które mogą wzniecić pożar i obciążyć sieć elektryczną (w przypadku wystąpienia chłodniejszych dni możemy udostępnić centralne ogrzewanie). Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
  • 7. O konieczności dokonania napraw w domku przed przystąpieniem do użytkowania Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
  • 8. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń. Naruszenie w/w zalecenia powoduje nałożenie opłaty do 100zł. Środki czystości udostępniane są na życzenie. Trwalsze zanieczyszczenia należy natychmiast zgłaszać.
  • 9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych domku i obiektu powstałe z jego winy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia do wynajmowanego domku w obecności najemcy po uprzednim poinformowaniu najemcy.
  • 10. Najemca nie może wprowadzać zwierząt na teren ośrodka.
  • 11. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel może nałożyć na Najemcę karę umowną do 1000zł. W przypadku rażącego naruszenia tego przepisu właściciel może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka.
  • 12. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku sporu sądem właściwym będzie sąd z siedzibą w Koszalinie.

§4. Odbiór domku

  • 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).
  • 2. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
  • 3. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku. Brak uwag ze strony Najemcy co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu. Najemca odpowiada finansowo za zniszczony lub uszkodzony sprzęt w domkach i na terenie ośrodka.
  • 4. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
  • 5. Średnie tygodniowe zużycie prądu przy pełnym zakwaterowaniu w domkach do 6 osób wynosi 37kWh, a wody 7m3. Średnie tygodniowe zużycie prądu przy pełnym zakwaterowaniu w domkach Deluxe do 12 osób wynosi 74kWh, a wody 14m3.
  • 6. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia oraz zniszczenia domku i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem, lub działaniem osób, za które odpowiada.
  • 7. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać domek, teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci. Prosimy o nie pozostawianie żywności w domku. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie właścicieli lub osoby uprawnionej.
  • 8. Po stwierdzeniu braku uszkodzeń i zniszczeń kaucja Najemcy zwracana jest w całości.

§5. Postanowienia końcowe

  • 1. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Pełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.
  • 2. Cena usług świadczonych przez Właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku osoby trzeciej) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
  • 3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań swoich dzieci w domkach, na placu zabaw i na terenie całego ośrodka.
  • 5. Odpowiedzialność fizyczną i materialną za wypożyczony sprzęt udostępniony przez właściciela ponoszą osoby, które go wypożyczyły.
  • 6. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również za kradzież i szkody samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.
  • 7. Właściciel ośrodka nie odpowiada za szkody wynikłe wobec działania siły wyższej, działania Najemcy, działania osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności, z właściwości rzeczy oraz na skutek przypadku, w szczególności zaś za utratę wartości pieniężnych (czeków, kart płatniczych) sprzętu teleoptycznego i łączności oraz przedmiotów wartościowych.
  • 8. Najemca dokonując rezerwacji nie wnosi żadnych zastrzeżeń do rozwiązań technicznych ośrodka.
  • 9. Informacje jak i zdjęcia zawarte na stronie internetowej oraz pośredników ośrodka mogą różnić się od rzeczywistości.
  • 10. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.


INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO IDA


§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Administratorem danych osobowych Gości jest Ośrodek Wypoczynkowy IDA Bożena Lenz z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa 269D, wpisany do CEIDG.

§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI

Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail kontakt@idadomki.pl

§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI OŚRODKA

Celem, dla których Ośrodek przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek jest:

 • 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek w związku z poniesioną przez Ośrodek szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Ośrodka,
 • 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 • 3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości ośrodka.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Ośrodek przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Ośrodek przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom ośrodka i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Ośrodek jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 • 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Ośrodek informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 • 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 • 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości Ośrodka jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Ośrodek przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
 • 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT Ośrodka oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 • 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 • 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 • 4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:
 • 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 • 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 • 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Ośrodka. Ponadto, Ośrodek udostępnia adres kontakt@idadomki.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie ośrodka jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ośrodkowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Ośrodek nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§11. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Ośrodka Wypoczynkowego IDA dostępna jest również na stronie internetowej www.idadomki.pl

Prezes Ośrodka Wypoczynkowego IDA
Bożena Lenz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.