Regulamin

Regulamin rezerwacji i najmu domków w Ośrodku Wypoczynkowym IDA w Mielenku

§1. Postanowienia ogólne

  • 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Po wpłacie zadatku(30% ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

§2. Rezerwacja i zadatek

  • 1. Rezerwację należy potwierdzić dokonując płatności zadatku na nr konta: mBank 37 1140 2004 0000 3002 7654 8249, o którym mowa w §1. pkt. 1 w ciągu 3 dni roboczych (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w wymienionym terminie powoduje anulację rezerwacji.
  • 2. Decydując się na rezerwację Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
  • 3. Najemca dokonując wpłaty zadatku akceptuje przedmiotowy regulamin najmu.
  • 4. W dniu rozpoczęcia pobytu właściciel pobiera w gotówce kaucję zwrotną w kwocie 300zł.
  • 5. Pozostałą część opłaty za pobyt wraz z opłatą klimatyczną Najemca wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy w Recepcji.
  • 6. Najemca zobowiązuje się w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
  • 7. Rezygnacja z całego pobytu lub skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

§3. Użytkowanie domku podczas pobytu

  • 1. Najemca powinien użytkować domek zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie może podnajmować ani użyczać innym osobom. Do korzystania z domków wczasowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane.
  • 2. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, smażenia ryb, chodzenia w butach na wysokim obcasie. Osoby palące proszone są o wychodzenie na taras, a w trosce o czystość korzystanie z popielniczek.
  • 3. Wszystkich gości prosimy o nie rozpalanie grilla na tarasach domków, właściwym miejscem na rozpalanie grilla jest teren przed tarasem.
  • 4. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych zasad współżycia społecznego, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
  • 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00. Cisza nocna nie obowiązuje w Sylwestra. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka, właściciel lub osoba uprawniona ma prawo zażądać opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty.
  • 6. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. W domkach obowiązuje zakaz używania urządzeń i rzeczy, które mogą wzniecić pożar i obciążyć sieć elektryczną (w przypadku wystąpienia chłodniejszych dni możemy udostępnić centralne ogrzewanie). Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
  • 7. O konieczności dokonania napraw w domku przed przystąpieniem do użytkowania Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
  • 8. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń. Naruszenie w/w zalecenia powoduje nałożenie opłaty do 100zł. Środki czystości udostępniane są na życzenie. Trwalsze zanieczyszczenia należy natychmiast zgłaszać.
  • 9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych domku i obiektu powstałe z jego winy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia do wynajmowanego domku w obecności najemcy po uprzednim poinformowaniu najemcy.
  • 10. Najemca nie może wprowadzać zwierząt na teren ośrodka.
  • 11. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel może nałożyć na Najemcę karę umowną do 1000zł. W przypadku rażącego naruszenia tego przepisu właściciel może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka.
  • 12. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku sporu sądem właściwym będzie sąd z siedzibą w Koszalinie.

§4. Odbiór domku

§5. Postanowienia końcowe

  • 1. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Pełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.
  • 2. Cena usług świadczonych przez Właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku osoby trzeciej) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
  • 3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań swoich dzieci w domkach, na placu zabaw i na terenie całego ośrodka.
  • 5. Odpowiedzialność fizyczną i materialną za wypożyczony sprzęt udostępniony przez właściciela ponoszą osoby, które go wypożyczyły.
  • 6. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również za kradzież i szkody samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.
  • 7. Właściciel ośrodka nie odpowiada za szkody wynikłe wobec działania siły wyższej, działania Najemcy, działania osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności, z właściwości rzeczy oraz na skutek przypadku, w szczególności zaś za utratę wartości pieniężnych (czeków, kart płatniczych) sprzętu teleoptycznego i łączności oraz przedmiotów wartościowych.
  • 8. Najemca dokonując rezerwacji nie wnosi żadnych zastrzeżeń do rozwiązań technicznych ośrodka.
  • 9. Informacje jak i zdjęcia zawarte na stronie internetowej oraz pośredników ośrodka mogą różnić się od rzeczywistości.
  • 10. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.